ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten die een contract hebben ondertekend bij Life Style Fitness. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het intekenen van een verbintenis van een fitness abonnement geeft de klant van Life Style Fitness te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

VERKLARING EIGEN GEBRUIK

Producten, zoals abonnementen of andere goederen, gekocht bij Life Style Fitness zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen abonnementen worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van Life Style Fitness tenzij op uitdrukkelijke aanvraag en schriftelijke goedkeuring.

PRIJZEN

Prijzen van de diensten van Life Style Fitness zijn vrijblijvend. Life Style Fitness accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Life Style Fitness behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.

BETALING

De klant voldoet bij Life Style Fitness aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt “Abonnementen” bedoelde overeenkomst, middels verschillende manieren te betalen via betaling via banktransfer of in een van onze clubs in het geval van een telefonisch of ter plekke geplaatste bestelling, tenzij anders schriftelijk besproken.

KLACHTEN

De klant is gehouden zich te gedragen als goede huisvader. Manco's enklachten dienen asap bij Life Style Fitness te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail info@lifestylefitness.be bij Life Style Fitness te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen en/of diensten, en bij voorkeur met toevoeging van een uitleg van uw klacht. Life Style Fitness heeft de keuze het desbetreffende dienst/product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM

Het risico van het geleverde gaat van Life Style Fitness over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

Life Style Fitness is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Life Style Fitness is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Life Style Fitness komen. Life Style Fitness draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Life Style Fitness eveneens geen verantwoordelijkheid. Life Style Fitness is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Life Style Fitness tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Life Style Fitness. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Life Style Fitness uitgesloten.

DIVERSEN

Ingeval van overmacht heeft Life Style Fitness het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Life Style Fitness gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Life Style Fitness kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

RECHTEN

Alle contacten en transacties met Life Style Fitness geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Life Style Fitness Niets uit uitgaven of publicaties van Life Style Fitness mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Style Fitness.

TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Life Style Fitness. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.

Logo Life Style Fitness